Rugklachten, uitstralende pijn in arm of been, migraine, slechte darmwerking, onbegrepen buikklachten, huilbaby’s, .. Veel volwassenen en kinderen leven met dergelijke klachten. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar vaak kunnen die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt. Osteopathie kan in dergelijke situaties wellicht hulp bieden.

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Ons lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en in een voortdurende wisselwerking met elkaar functioneren. Ze zijn met elkaar verbonden door onder andere bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen.

Als ons lichaam gezond isheeft zij een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Is het evenwicht verstoord, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of een operatie, stress, of slechte voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen.

 

Een verstoorde functie in het ene systeem kan zijn weerslag hebben op het andere. Zo hoeft de oorzaak van een chronische rugpijn niet per definitie in een geblokkeerde ruggewervel te zitten. Ook organen zijn door hun verbindingen met de wervelkolom in staat om de functie van de rug (negatief) te beinvloeden.

Kortom: pijnklachten kunnen zich op een andere plaats uiten dan daar waar de oorzaak is gelegen, daarom wordt het lichaam in zijn totaliteit onderzocht en behandeld.

 

Beweging en beweeglijkheid spelen een hoofdrol in de osteopathie. Dat zijn niet alleen bewuste bewegingen zoals lopen en tillen, maar ook veel onbewuste bewegingen. Het middenrif bijvoorbeeld, zorgt door zijn op-en-neer gaande beweging ervoor dat de nieren een “afstand” afleggen van 600 meter per dag. Daarnaast houdt deze beweging van het middenrif de gehele buikinhoud in beweging: niet alleen belangrijk voor de beweeglijkheid van de darmen, maar is zij ook een onmisbaar element voor de terugstroom van bloed en lymfe naar de borstholte. De osteopaat test deze beweeglijkheid van de verschillende weefsels in het lichaam.

 

Er kan een verlies aan beweeglijkheid ontstaan. Door krachten van buitenaf of door processen in het lichaam zelf, denk daarbij aan problemen die ontstaan ten gevolge van;

  •   overbelasting;
  •   trauma, harde val of kneuzing;
  •   operatie, littekenweefsel en verklevingen;
  •   langdurige stress;

Een vermindering van beweeglijkheid heeft een negatieve invloed op de circulatie. Een goede beweeglijkheid van het bindweefsel, goede doorstroming van het bloed, een goede afvoer van lymfe en vocht rond cellen is van levensbelang voor een optimale voedingstoestand van ons lichaam.

In de Verenigde Staten is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie. In Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend. Op dit ogenblik telt Nederland meer dan 500 NRO-geregistreerde osteopaten. Zij hebben allen een vijf-jarige part-time opleiding gevolgd, waarin artsen, maar voornamelijk fysiotherapeuten gediplomeerd osteopaat geworden zijn.

 

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De NVO onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars. Ook op de website van de NVO vind u uitgebreide patienteninformatie over de historie van de osteopathie, de osteopathische behandeling en hoe de osteopathie in Nederland is georganiseerd.

Naast de NVO is er het Nederlands Register voor Osteopaten (NRO), welke toeziet op de scholing en dagelijkse werkzaamheden van de osteopaat.

 

De leden van het Register hebben aan alle Nederlandse examverplichtingen voldaan. Bovendien is de praktijkvoering van iedere geregistreerde osteopaat getoetst aan de bestaande regelgeving. Op de site van het NRO krijgt u verder nog uitleg over onder andere de functie van het register en het klachtenreglement.

Het onderzoek

 

Tijdens het eerste consult worden alle klachten uitgebreid met u besproken, zodat er een goed totaalbeeld van u als patiënt wordt verkregen. Dit is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klachten te achterhalen en een eventueel onderling verband te kunnen leggen.
Vervolgens vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats.

 

Het gehele lichaam zal worden bekeken en onderzocht, daarom is het meest praktisch wanneer de patient zich in ondergoed bevindt. De verschillende fysieke testen die worden uitgevoerd gebeuren staand of liggend/zittend op de behandelbank. Tijdens dit onderzoek worden de gegevens genoteerd en op hun onderlinge samenhang getest. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: verhoogde spanningen, verminderde beweeglijkheid van verschillende type weefsels, organen, gewrichten en bindweefsel.

 

Behandeling

 

Heeft de osteopaat een diagnose gesteld en een verklaring gevonden voor het ontstaan of het blijven bestaan van de klachten dan zal middels specifieke osteopatische technieken de beweeglijkheid en de bewegingsvrijheid worden verbeterd. Deze technieken variëren van uitermate mild tot soms vrij stevig, afhankelijk van het klachtenbeeld en de belastbaarheid van de patiënt. Bij correcties van de wervelkolom is vaak een “knak” hoorbaar waardoor osteopaten veelvuldig worden omschreven als “krakers”. Dit is echter slechts een gedeelte van het vakgebied. Met de handen kan bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de nier ten opzichte van de onderste ribben worden verbeterd of het middenrif worden losgemaakt.

Is uit het eerste onderzoek een duidelijk behandelbare oorzaak voor de klacht gevonden, dan wordt natuurlijk een positieve reactie op de behandeling verwacht. Is na een drietal behandelingen geen duidelijk merkbare verbetering opgetreden dan kan dat betekenen dat osteopathie niet de juiste behandelmethode is voor deze klacht op dit moment. De osteopaat bespreekt dit in een dergelijk geval met de patiënt en oppert andere behandelmogelijkheden of verzorgt een rapportage naar huisarts of specialist. Is uw probleem wel osteopatisch behandelbaar dan verschilt de behandelduur en de behandeltijd sterk van patiënt tot patiënt. Sommige klachten zijn volledig te verhelpen in 2-3 behandelingen, sommige hebben meer consulten nodig. Daarnaast kan het soms zinvol zijn “kortere consulten” toe te passen met een hogere intensiteit, waarbij de tijd tussen de opeenvolgende consulten ook korter is. Tussen de behandelingen laat de osteopaat meestal een tot enkele weken tijd, zodat het lichaam tijd krijgt om herstel te bewerkstelligen. Soms worden er, naast de lichamelijke behandeling, oefeningen en leefstijladviezen meegegeven om het effect van de behandeling te ondersteunen.

 

Reacties op behandeling

 

Natuurlijk verwacht ik een goede reactie op de behandeling, maar omdat ieder mens nou eenmaal anders is, is de reactie op een osteopathische behandeling bij iedereen verschillend. Gelukkig ervaren de meeste mensen vrij snel een verbetering in hun klachtenpatroon. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Hoe lang zijn de klachten al aanwezig? Wat is er in de voorgschiedenis van de persoon op het lichamelijke en het emotionele vlak gebeurd? Hoe is de algemene gezondheid en de belastbaarheid? Deze factoren kunnen de respons op een behandeling beïnvloeden.

Direct na de behandeling kunnen diverse reacties plaatsvinden; vermoeidheid, zowel af- als toename van symptomen, hoofdpijn, koude- of warmtesensatie, en reacties op het emotionele vlak.

Gelukkig zijn de eventuele nareacties van tijdelijke aard. Als deze nareacties aanwezig zijn, duren zij gemiddeld genomen 24 tot 48 uur.

Het advies is dan ook op de dag van behandeling niet meer hard of met een hoge intensiteit te sporten, maar is het wel aan te bevelen om te bewegen. Het lichaam heeft immers wel even de tijd nodig om zich “in te stellen” op de nieuwe situatie.

 

Samenwerking

 

Soms kan het echter verstandig zijn om de deskundigheid van een andere zorgverlener of therapeut te consulteren. U kunt dan denken aan een specialist op het gebied van training of houding/beweging zoals een fysiotherapeut of therapeut mensendieck. Daarnaast kunt u denken aan samenwerking met een podotherapeut, voedingsdeskundige, arts, psychotherapeut, en voor uw kinderen natuurlijk met een kinderfysiotherapeut.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van klachten waarmee u bij de osteopaat terecht kunt. Er zijn ook mensen die een halfjaarlijkse controle wensen of een eerste check-up voor een pasgeboren baby uit preventie overwegen.

De lijst is niet volledig, wanneer u vragen heeft, bel of mail gerust.

Volwassenen

Acute sportblessures

Algemene gewrichtsklachten

Bekkenorgaan/bekkenbodem

Buikklachten

Burnout

Darmklachten

Elleboogklachten

Hernia

Heup- en liesklachten

Hoofdpijn

Kaakklachten

Klachten na operatie

Klachten na trauma

Knieklachten

Middenrifklachten

Nekklachten

Orgaanproblemen

Pols- en handklachten

Recidiverende sportblessures

RSI

Rugklachten

Schouderklachten

Slapende handen/armen

Spastische darm

Stress gerelateerde klachten

Tennisarm

Uitstralende klachten

Verklevingen

Vermoeidheid

Zwangerschapsklachten

Baby's en Kinderen

Afplatting van de schedel

Buitensporig  huilen

Darmkrampjes

Leerproblemen

Motorische achterstand

Onrust en gespannenheid

Slaapstoornissen

Slik- of zuigproblemen

Voorkeurshouding

Contra-indicaties: klachten die niet geschikt zijn voor osteopathie. Indien de osteopaat een contra-indicatie vermoedt, zal hij dit aangeven en u adviseren om de huisarts te raadplegen. Met uw toestemming kan er ook overleg plaatsvinden met de huisarts/specialist. Denk bijvoorbeeld aan ziektes met een parasitaire, microbiële, virale of bacteriële oorsprong, maar ook ziektes die vallen onder de oncologie (=allerlei vormen van kanker).

Ook op het moment dat de patiënt koorts heeft, of zich gewoon “niet lekker” of onwel voelt, wordt er niet behandeld.

 

Osteopathie is ook niet:

  • Het uitvoeren van ingrepen van heelkundige en/of verloskundige aard
  • Het voorschrijven van geneesmiddelen
  • Fysiotherapeutische behandelingen
  • Injecties van welke aard dan ook.